Poppy

Poppy

A photo of a poppy in the BotanusGarden in Utrecht